KKU


Training Session on Tour 2015 ครั้งที่ 1 (TSOT#1)

Training Session on Tour 2015 ครั้งที่ 1 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “Teamwork” Training คือ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ในครั้งนี้จัดในหัวข้อ Teamwork… Read the rest