Human Rights and Peace


scorp_inverted

Standing Committee On Human Rights and Peace(SCORP) เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจในด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1983 ซึ่งเป็นเวลาที่ปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทั่วโลกกำลังได้รับสนใจ โดยใช้ชื่อว่า Standing Committee on Refugees(SCOR) มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนไร้ถิ่น ในเวลาต่อมา สมาชิกได้เห็นว่า การแก้ปัญหาระยะยาวคือการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ จึงได้ริเริ่มStanding Committee on human Rights and Peace ขึ้นในปี ค.ศ.1994 โดยทำงานเพื่อบรรเทาปัญหา และช่วยสนองความต้องการของผู้ลี้ภัย ผู้ไร้ถิ่นภายในประเทศ มุ่งทำงานเพื่อยับยั้งความขัดแย้งซึ่งเป็นสาเหตุหลักจากการพลัดถิ่น หรือเรียกได้ว่า มีจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อความสันติสุขนั่นเอง

สำหรับ SCORP-Thailand ลักษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมอาสา บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น ส่วนของ SCORP ในปี ค.ศ. 2014-2015 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแกนหลักในการทำกิจกรรมและติดตามเรื่องราวของสังคม ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น โครงการเพื่อสังคมและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในวาระการทำงานปี 2014-2015 กลุ่ม SCORP หรือ SCORPions มีเป้าหมายในการทำงานทั้งสิ้น 7 ข้อ คือ

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของทุกคนในสังคม
  2. ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างสันติสุข
  3. สิทธิในการให้และรับการรักษาที่แพทย์และผู้ป่วยควรรู้
  4. ใส่ใจเหตุการณ์เรื่องราวในสังคม มองการเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งในภาพยนตร์ นวนิยาย
  5. อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
  6. เพิ่มการมีส่วนร่วมในการทำโครงการ การเสนอความคิดเห็น เสนอรูปแบบการทำงานของ SCORP โดยทำให้ SCORP เป็นที่รู้จักมากขึ้น
  7. มีส่วนร่วมใน SCORP World มากขึ้น มีส่วนร่วมใน transnational project/ Meeting/ Training มีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในสังคมโลก

SCORP-Thailand Team

 talk with smile

 

DSC_0703

พัชริดา มหัสฉริยพงษ์
Patcharida Mahatchariyapong (Pam)
National Officer on Human Rights and Peace (NORP)

email:  norp@ifmsa-th.org

 
   

 

SCORP news

No posts available