Antibiotics, trick or treat


Antibiotics

 

โครงการ "Antibiotics, Trick or Treat" ใช้ยาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยแน่นอน

รณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
โดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ร่วมกับ แผนงานพัฒนากลไกเผ้าระวังระบบยา (กพย.)

facebook page : Antibiotics, Trick or Treat

ภาพตัวอย่างกิจกรรมวันรู้รักษ์ตระหนักการใช้ยาปฏิชีวนะ(Antibiotics Awareness Day) 23พ.ย.2557

Antibiotics, Trick or Treat news

No updated news