Projects


IFMSA -Thailand มีวัตถุประสงค์ในการทำ Project เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยได้ออกไปพบเจอกับ
ปัญหาทางด้านสุขภาพ และปัญหาต่างๆในสังคม โดยผ่านความร่วมมือกันในกลุ่มที่สนใจปัญหาด้านเดียวกัน และ
สามารถนำปัญหาที่พบมาแก้ไขผ่านการทำ Project ต่างๆ เพื่อสุดท้ายแล้วเป็นการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย
มีจิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและสังคม

Project คือ กระบวนการทำงานที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีซึ่งมีการดำเนินการเป็นไปตามลำดับ
โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำแนะนำในการเริ่มทำ projects

การริเริ่มโปรเจคนั้นมีกระบวนการพื้นฐานหลักๆ 5 ขั้นตอน โดย

 1. Problem / Opportunity / Need
  Project นั้นเกิดจากการที่ได้พบเจอปัญหาแล้วอยากแก้ไข หรือ พบกับโอกาสในการทำ หรือ เป็นความต้อง
  การลึกๆของผู้ทำที่อยากให้เกิด Project นั้นขึ้น
 2. Verify / Research
  หลังจากที่ได้ไอเดียในการทำโปรเจคแล้ว ควรที่จะต้องตรวจสอบก่อนว่าไอเดียนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่ต้องได้
  รับการแก้ไขจริง โดยอาจทำผ่านการ survey ลงไปถามกลุ่มเป้าหมายของ project เรา หรือ อาจผ่านการ review
  research ที่มีผู้ทำมาก่อนแล้ว เนื่องจากอาจพบว่าไอเดียที่พบนั้น ไม่ได้เป็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปทำ
  project จริง หรือ ไอเดียที่เราจะทำนั้น กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการความช่วยเหลือ/การแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นควรมี
  การ verify ก่อนทุกครั้ง
 3. Set Goal
  หลักการตั้งเป้าหมายที่แนะนำคือตั้งตามหลัก SMART คือ
  - Specific
  คือ การตั้งเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมีหลักการ 5W ดังนี้
  What - จะทำอะไร
  Who - ทำเพื่อใคร
  Where - ทำที่ไหน
  Why - ทำไมจึงทำ
  When - ทำเมื่อไหร่
  - Measurable
  คือ การตั้งเป้าหมายให้สามารถวัดผลได้โดยมีหลักการคือให้นึกภาพความสำเร็จขั้นสุดท้าย
  ของ project ให้เป็นรูปธรรม จากนั้นนำภาพที่นึกได้มาสร้างเครื่องมือในการวัดผล เช่น
  ภาพสุดท้ายของการทำ project คือ คนที่มาเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานมีจำนวนลด
  ลง ทำให้สามารถนำไปสร้างเครื่องมือคือการไปทำ survey หลังจากทำ project เสร็จสิ้น
  เพื่อหาจำนวนคนเป็นโรคเบาหวานที่มาเข้าโรงพยาบาล
  - Attainable
  คือ การทำให้ project ที่คิดไว้เป็นจริง โดย Attainable = Able + Will กล่าวคือ ต้องมี
  ความสามารถในการทำ เช่น ทักษะ ความรู้อีกทั้งจะต้องมีแรงบันดาลใจในการทำด้วย
  จากผลการศึกษาพบว่าการตั้งเป้าหมายที่สูงจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าการตั้งเป้าหมายต่ำ
  เนื่องจากในกรณีที่มีความสามารถเท่ากัน ผู้ที่มีเป้าหมายสูงหรือก็คือผู้ที่มีแรงบันดาลใจ
  มากกว่าจะสามารถทำให้ project ประสบความาสำเร็จมากกว่า
  - Relevant
  คือ การทำโปรเจคให้สอดคล้องกับ ไอเดีย ความต้องการ ปัญหา หรือ นโยบายองค์กร
  - Time bound
  คือ กำหนดระยะเวลาในการทำ project
 4. Resource
  หลังจากที่ได้เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะหาปัจจัยที่ทำให้ project ของเราสามารถประสบ
  ความสำเร็จได้ตัวอย่างเช่น information ถ้าเรายังไม่ข้อมูลในเรื่องนั้นดีพอควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติม , fund
  เรื่องเงินเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำ project หรือ human resource ทีมงานในการทำ project
  เป็นต้น
 5. Proposal Writing
  หลังจากที่ได้ทุกอย่างครบแล้ว ก็ถึงขั้นตอนเอาโปรเจคเราไปขาย การเขียน proposal writing ที่บอกจุดประสงค์ชัดเจน มีรายละเอียดสำคัญทั้งการวางแผน เวลา งบประมาณ และแสดงความกระตือรือร้นในการทำงาน จะช่วยโน้มน้าวให้ผู้สนับสนุน ให้การสนับสนุน project ของเรามากขึ้น สำหรับทางสมาพันธ์ฯ ก็สามารถนำ project proposal เสนอทางสมาพันธ์ฯ เพื่อขอการสนับสนุนได้เช่นกัน โดยให้ติดต่อที่ project director :  projects@ifmsa-th.org

 

ตัวอย่าง Projects ที่ผ่านมา

รายละเอียดตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา(ล่าสุด ก.ค.2557)

ช่วงเวลา กิจกรรม
มิ.ย. 2556-ม.ค. 2557 IFMSA-Boot camp โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ในการทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ธ.ค. 2556 Health Promotion Project Conference by IFMSA-Thailand (HePPCon2014)  การประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
พ.ย.-ธ.ค. 2556 Heal the Philippines  โครงการร่วมใจเยียวยาผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์
ส.ค.-มี.ค. 2556 Antibiotics, Trick or Treat  โครงการ ใช้ยาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยแน่นอน
ส.ค. 2556 Asian Collaborative Training on Infectious disease, Outbreak, Natural disaster and Refugee management (ACTION)  โครงการความร่วมมือแห่งเอเชียในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อ,โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ และการจัดการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
2555 โครงการรณรงค์ต้านมะเร็งร้าย 4 อย่าง
2554 โครงการ Easy AIDs
2550 โครงการ Teddy Bear Hospital
2549 การออกตรวจสุขภาพที่ชุมชนใต้ทางด่วน