ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี IFMSA (MM2015)


ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี IFMSA (MM2015) ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกมีดังนี้

1. ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กุลวิชญ์ ศรประชุม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สุชานันท์ กาญจนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กฤตวัฒน์ สุวรรณภักดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ปภัสรา ภูฆัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ทิวากร แสงชมพู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ธนากร โพธิ์ทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ธนภพ ณ นครพนม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. กัญจน์ชนก ประสิทธิเมตต์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ศุวนันท์ ยงประเดิม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. สุภัสสรางค์ จันทร์เพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12. พัตรพิมล กับปา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. ธนพร มุ่งเจริญพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอรับการติดต่อจากคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

::แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะค้าบ :))

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *