แนะนำองค์กร


 
lo1

ประวัติองค์กร

International Federation of Medical Students’ Association – Thailand (IFMSA-Thailand) หรือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรตัวแทนนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์มีบทบาทในการแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาแพทย์นานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นผู้นำ ผ่านทั้งการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมประชุม และการจัดโครงการต่างๆ IFMSA-Thailand หรือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย นั้นเป็นสมาชิกของ IFMSA หรือ International Federation of Medical Students’ Associations ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีค.ศ.1969 โดย IFMSA-Thailand ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 2002 และได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ IFMSA ในปีถัดมา

วิสัยทัศน์

สร้างแพทย์ที่มีความพร้อมทางจิตใจและมีทักษะรอบด้านเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ริเริ่ม  สิ่งใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ส่งเสริม ทักษะและพัฒนาการของนิสิต นักศึกษาแพทย์ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม

เติมเต็ม โอกาสให้นิสิต นักศึกษาแพทย์  มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม

 

วัตถุประสงค์

1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพตนเองและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม

2. นิสิต นักศึกษาแพทย์มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาแพทย์ทั่วโลก

3. นิสิต นักศึกษาแพทย์มีทักษะรอบด้านและความพร้อมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คำขวัญ

" Think globally, act locally "