ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ IFMSA-Thailand ประจำปี 2558-2559 รอบที่ 1
ดังนี้

President
นางสาว ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

VPI
นางสาว ชญานี สุวิทยะศิริ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

VPE
นาย นิพัทธ์ ชูลีระรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training director
นาย ณฐกร สิริทวีชัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NEO-in
นางสาว นิรินธน์ ศีตมโนชญ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NEO-out
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

NORE-in
นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NORE-out
นางสาว ธีรยา ปิยจารวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนด้วยครับ smile emoticon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *